Medezeggenschapsraad

De MR is een wettelijk overlegorgaan tussen schoolleiding enerzijds en personeel en ouders anderzijds. Zij bestaat uit 5 leden: 2 vertegenwoordigers vanuit de personeelsgeleding en 3 leden vanuit de ouders. De MR komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Bezetting MR;
Ouders                                            Personeel
Susanne van Riet                      Nathalie Lamée
Anneloes Roseboom              Kim Verheijen
Marcel Kamps

De MR geeft advies over zaken als groepsverdeling, vakantierooster, schoolplan, schoolgids etc. Ook heeft zij instemmingsrecht over o.a. doelstellingen van de school, uitgangspunten van de school, nieuwbouw, e.d. De MR vergaderingen zijn altijd openbaar. De directeur legt aan de MR beleidsplannen voor ter goedkeuring of instemming en geeft desgewenst informatie aan de leden van de MR. 

Om de krachten te kunnen bundelen, voeren de MR en directie gelijktijdig overleg met het bestuur van de 2OV. Door deze organisatie proberen we met een beperkt aantal mensen toch alle belangen van onze kinderen te kunnen behartigen zonder in allerlei overlegstructuren te verzanden.