Schoolverbeterplan

In het schoolplan zijn globaal de richtinggevende thema's en verbeterdoelen voor de komende planperiode opgesteld. Per jaar worden de verbeterdoelen uitgebreider beschreven in het schoolverbeterplan. 

Jaarplan 2324.pdf